HCAA SIAN 01-2022- Εμπορική Πίεση (Commercial Pressure)

Απευθύνεται σε:

1. Φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

2. Φορείς επίγειας εξυπηρέτησης

Ενημέρωση:

Οι παραλήπτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη του προσωπικού τους που πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ή που μπορεί να ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

1. Λόγω της αυξημένης αεροπορικής κίνησης υπάρχουν περιπτώσεις όπου το προσωπικό μπορεί να υφίσταται εμπορική ή οργανωτική πίεση αλλά και πιθανή πίεση από τους πελάτες/επιβάτες. Η πίεση αυτή, καλούμενη εφεξής ως «εμπορική πίεση»), έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να δράσει ως παράγοντας που συμβάλλει σε έναν αριθμό συμβάντων που σχετίζονται με την λειτουργία αεροσκαφών.

2. Η ανωτέρω πίεση μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε βασικές επιχειρησιακές αποφάσεις, ιδιαίτερα όταν η λειτουργία είναι κοντά σε οριακές συνθήκες (τόσο από την πλευρά του ιπταμένου προσωπικού όσο και από την πλευρά του προσωπικού εδάφους).

3. Η εμπορική πίεση δεν αφορά αποκλειστικά τους αερομεταφορείς που εκτελούν εμπορικές πτήσεις, αλλά μπορεί να συμβεί και σε μη εμπορικές πτήσεις, όπως αυτές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Part-NCC και του Part-SPO.

4. Η πίεση από «την πλευρά των πελατών/επιβατών» μπορεί να είναι πιο διαδεδομένη σε εκείνες τις λειτουργίες όπου τα μέλη του πληρώματος αλληλοεπιδρούν απευθείας με τους επιβάτες (π.χ. σε business πτήσεις ή σε πτήσεις με ελικόπτερα).

5. Ο πιθανός αντίκτυπος της «εμπορικής πίεσης» στις δραστηριότητες των αεροπορικών εταιριών πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και να εφαρμόζονται από τις αεροπορικές εταιρίες κατάλληλα μέτρα για την μείωση αυτής.

6. Οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν ορισμένες αεροπορικές εταιρίες λόγω της πανδημίας COVID-19 μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα άσκησης «εμπορικής πίεσης» προς το προσωπικό τους (πχ προσωπικό εδάφους, πληρώματα αεροσκαφών κλπ).

7. Από την μελέτη των περιστατικών ασφαλείας έχει παρατηρηθεί αύξηση περιστατικών και της παραβίασης των κανόνων ασφαλείας στον χώρο στάθμευσης/εξυπηρέτησης αεροσκαφών από προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης.

8. Αρκετά από τα θέματα ασφαλείας που έχει ήδη αναγνωρίσει η EASA στο European Plan for Aviation Safety για τα έτη 2022 έως 2026, όπως πχ

a. Fatigue (SI-0039) (CAT A)

b. Crew resource management (CRM) (SI-0009) (CAT A)

c. Effectiveness of safety management (SI-0041) (CAT A)

d. Reduced focus on, or prioritisation of safety (SI-5009) (COVID 19)

e. Personal pressure and arousal (SI-1307) (Ground Handling)

f. Unreported events (SI-1038).(Ground handling)

g. Fatigue and quality sleep (SI-3005 (Human Factors/Human Performance)

h. Workload (SI-3006) (Human Factors/Human Performance)

μπορεί να έχουν ως αρχικό παράγοντα την «εμπορική πίεση».

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ – ΠΗΓΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

1. Η πηγή της «εμπορικής πίεσης» μπορεί να περιλαμβάνει:

α) Άμεση πίεση από τον/τους επιβάτες (καθυστερήσεις πτήσεων, ακυρώσεις πτήσεων, χαμένες αποσκευές, κλπ).

β) Απροσδόκητη πίεση από τον/τους επιβάτες, λόγω κατάστασης ή επείγουσας ανάγκης (π.χ. επείγουσα ιατρική ανάγκη λόγω COVID).

γ) Αδικαιολόγητη πίεση από το εμπορικό τμήμα της εταιρίας.

δ) Αδικαιολόγητη πίεση από το προσωπικό διαχείρισης πτητικών λειτουργιών του αερομεταφορέα.

ε) Αδικαιολόγητη πίεση από το προσωπικό επίγειων λειτουργιών (πχ μειωμένος χώρος στάθμευσης α/φών, μικροί χρόνοι εξυπηρέτησης αεροσκάφους).

στ) Αγωνία των μελών του πληρώματος για την οικονομική κατάσταση της αεροπορικής εταιρίας.

ζ) Επίγνωση των μελών του πληρώματος για ζημιά στη φήμη που προκαλείται από καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή εκτροπές πτήσεων.

η) Λειτουργία προσωπικού εδάφους υπό πίεση για την επίτευξη χαμηλών χρόνων εξυπηρέτησης αεροσκάφους.

θ) Πιθανή έλλειψη προσωπικού εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της άσκησης πίεσης προς τους εργαζόμενους και την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας τους.

2. Αυτή η πίεση μπορεί να έχει διάφορες συνέπειες, όπως:

α) Το ιπτάμενο προσωπικό αποδέχεται να εκτελέσει πτήση σε αεροδρόμιο ή πεδίο προσγείωσης με οριακά επιχειρησιακά δεδομένα, όπως κριτήρια επίδοσης (performance criteria) ή σε περιορισμένους χρόνους λειτουργίας/εξυπηρέτησης.

β) Το πλήρωμα πτήσης ξεκινά ή συνεχίζει μια πτήση, παρά τις καιρικές συνθήκες, ακόμη και κάτω από τα ελάχιστα όρια που έχουν εγκριθεί για τον αερομεταφορέα.

γ) Το πλήρωμα πτήσης συνεχίζει μια ασταθή προσέγγιση ή/και εσπευσμένη προσέγγιση.

δ) Το πλήρωμα πτήσης λειτουργεί εκτός των ορίων του χρόνου πτήσης (Flight Time Limitation) ή σε άλλες περιπτώσεις ακόμη και όταν υποφέρει από κόπωση.

ε) Το πλήρωμα πτήσης αναχωρεί με μη επισκευασμένο ή ελαττωματικό εξοπλισμό, εκτός του επιτρεπτού πεδίου εφαρμογής της Λίστας Ελαχίστου Εξοπλισμού (Minimum Equipment List).

στ) Μη επαρκή χρόνο για την λήψη αποφάσεων και δυσκολία στη διαχείριση των πόρων του πληρώματος (Crew Resource Management).

ζ) Μη αναφορά περιστατικών ασφαλείας ή ενδεχόμενο κίνδυνο από τα μέλη του πληρώματος ή το προσωπικό φορέων επίγειας εξυπηρέτησης, που πιθανόν να προκαλέσει καθυστέρηση στην πτήση.

η) Το προσωπικό εδάφους λειτουργεί υπό πίεση, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (πχ πολλή ζέστη), χωρίς ξεκούραση με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτο τόσο σε παραβατική συμπεριφορά (πχ οδήγηση άνω των επιτρεπόμενων ορίων) ή την πρόκληση περιστατικών ασφαλείας.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Όλοι οι οργανισμοί πρέπει να:

α) Θεωρήσουν την «εμπορική πίεση» ως κίνδυνο στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της εταιρίας.

β) Βεβαιωθούν ότι εκπληρώνουν τις ευθύνες τους σύμφωνα με το ORO.GEN.110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012, «Operator Responsibilities». Αυτό θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την έναρξη, τη συνέχιση, τον τερματισμό ή την εκτροπή κάθε πτήσης.

γ) Βεβαιωθούν ότι το προσωπικό τους τηρεί χωρίς παρεκκλίσεις τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την διατήρηση της αεροπορικής ασφάλειας.

δ) Παρέχουν σαφείς διαύλους επικοινωνίας και επαρκή υποστήριξη στα μέλη του πληρώματος ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη κατάλληλων αποφάσεων.

ε) Προωθούν κουλτούρα ασφάλειας που ενθαρρύνει τα μέλη του πληρώματος να αναφέρουν περιστατικά πραγματικής ή αντιληπτής εμπορικής πίεσης.

στ) Βεβαιωθούν ότι οι χρόνοι ενημέρωσης του ιπτάμενου προσωπικού παρέχουν επαρκή χρόνο στο πλήρωμα για να συζητήσει τους επιχειρησιακούς κινδύνους και να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις.

ζ) Συμπεριλάβουν τον όρο της «εμπορικής πίεσης» και των αρνητικών συνεπειών αυτής στην αρχική και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση των μελών του πληρώματος.

η) Εξετάσουν το ενδεχόμενο εσωτερικών ερευνών ασφάλειας στους εργαζόμενους για τη μέτρηση του βαθμού «επικράτησης» της νοοτροπίας που δημιουργείται από την «εμπορική πίεση».

2. Όλο το ιπτάμενο προσωπικό:

α) Πρέπει να ακολουθεί χωρίς παρεκκλίσεις τις διαδικασίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας του αερομεταφορέα και να βεβαιώνεται ότι εκπληρώνει τις ευθύνες του σύμφωνα με τα CAT.GEN.MPA.100, NCC.GEN.105 και SPO.GEN.105 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 965/2014.

β) Να ενημερώνει τους επιβάτες σχετικά με τη σημασία του περιορισμού της αλληλεπίδρασης/παρεμβολής του πληρώματος πτήσης, ειδικά κατά τις κρίσιμες φάσεις της πτήσης (όπου χρειάζεται, με βάση τον τύπο του αεροσκάφους και τη λειτουργία).

γ) (περιλαμβάνει και το προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης) Να αναφέρει περιστατικά πραγματικής ή αντιληπτής εμπορικής πίεσης μέσω των μηχανισμών αναφοράς περιστατικών του οργανισμού.

Οι οργανισμοί στους οποίους απευθύνεται το παρόν οφείλουν να γνωρίσουν το περιεχόμενο αυτού στο προσωπικό τους.

 

SHARE