engine

Πιστοποιητικό Νηολόγησης

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ορίζει ένα μοναδικό κωδικό για την αναγνώριση του αεροσκάφους, ο οποίος καταδεικνύει την εθνικότητα του αερομεταφορέα και το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Το πιστοποιητικό νηολόγησης θεωρείται επίσημο έγγραφο και πρέπει να βρίσκεται πάντα εντός του αεροσκάφους.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

 

ΘΕΜΑ:  Δικαιολογητικά απαιτούμενα για την νηολόγηση, αλλαγή κυριότητας και εγγραφή υποθήκης επί αεροσκαφών και κινητήρων. 

O αιτούμενος την εγγραφή αεροσκάφους στο Νηολόγιο Ελληνικών Πολιτικών Αεροσκαφών ή την οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ήδη εγγεγραμμενων αεροσκαφών υποβάλλει σχετική αίτηση. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπροσώπο αυτού, ή από τον ειδικά εξουσιοδοτημένο γι αυτό το σκοπό. Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αρκεί η αστυνομική του ταυτότητα ή το Διαβατήριο (υποβάλλεται φωτοαντίγραφο), ενώ, αν ο αιτών είναι Nομικό Πρόσωπο, απαιτείται η υποβολή του ισχύοντος καταστατικού του Νομικού Προσώπου και των κατά περίπτωση εγγράφων, από τα οποία προκύπτει ο έχων το δικαίωμα να δεσμεύει διά της υπογραφής του το Νομικό Πρόσωπο (π.χ., εξουσιοδοτήσεις, νομιμοποιήσεις, Πρακτικά Δ.Σ. κ.λπ.).

1.Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή αεροσκάφους στο ελληνικό νηολόγιο είναι τα εξής:

α)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το αεροσκάφος δεν είναι εγγεγραμμένο σε Μητρώο άλλου Κράτους, εφ΄ όσον το αεροσκάφος είναι καινούριο. Αν το αεροσκάφος δεν είναι καινούριο, εκτός από την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση, απαιτείται υποχρεωτικά, πριν από την εγγραφή του στο Ελληνικό Μητρώο, το Πιστοποιητικό Διαγραφής (De-registration Certificate)  του από τo Νηολόγιο του Κράτους, όπου ήταν εγγεγραμμένο. Το Πιστοποιητικό αυτό αποστέλλεται στην ΑΠΑ απ’ ευθείας από το κράτος της προηγούμενης νηολόγησης.    

β)  Τα αναγκαία έγγραφα προς απόδειξη της Εθνικότητας του αιτούντος. To νόμιμο δικαίωμα έγγραφής αεροσκάφους στο ελληνικό νηολόγιο  ορίζεται στα άρθρα 18 και 23 του Ν. 1815/88, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 23 παρ. 6 του Ν. 3333/05 - ΦΕΚ 91/Α),

γ)  Τα αναγκαία έγγραφα προς απόδειξη της κυριότητας ή της μίσθωσης του αεροσκάφους (πωλητήριο έγγραφο, Ιδιωτικό ή Συμβολαιογραφικό ή, αν είναι μισθωμένο, την σχετική Σύμβαση μίσθωσης).

Σημειώνουμε ότι το πωλητήριο έγγραφο, γνωστό διεθνώς ως BILL OF SALE, ή το μισθωτήριο συμβόλαιο, σε περίπτωση που γίνεται αγοραπωλησία ή μίσθωση στο εξωτερικό, πρέπει να έχει συνταχθεί κατά τους Νόμους του Κράτους όπου συντάχθηκε (Α.Κ. άρθρο 11) και να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο Έλληνα Πρόξενο ή να έχει την ένδειξη Α POSTILLE (Ν. 1497/84). Τα έγγραφα αυτά,  εφ’ όσον έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα πλήν της αγγλικής, πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα και από επίσημη μετάφραση τους, προκειμένου να καταχωρισθούν στα  Μητρώα Αεροσκαφών.

δ) Τα αποδεικτικά έγγραφα της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής  περί διευθέτησης των κατά περίπτωση οικονομικών εκκρεμοτήτων του αεροσκάφους (εκτελωνισμός, καταβολή ΦΠΑ κ.λπ.).

ε)  Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Ασφαλιστικής εταιρείας ή Broker – όχι, όμως, απλού ασφαλιστικού πράκτορα - για κάλυψη ζημιών α/φ, επιβαινόντων, φορτίου, καθώς και τρίτων επί του εδάφους (Ν. 1815/88, ΕΚ 785/04). Ως ασφαλιζόμενος θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο τελικός χρήστης του αεροσκάφους – Operator, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριος ή μισθωτής αυτού. Λοιπά φυσικά και Νομικά Πρόσωπα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο ως συνασφαλιζόμενοι.

στ) Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, το οποίο έχει εκδοθεί (ή έχει γίνει αποδεκτό) από την ΑΠΑ/Α2/Α. Ισχύει μόνο για την πρώτη εγγραφή του αεροσκάφους στο Ελληνικό Νηολόγιο.  

Το προς εγγραφή αεροσκάφος  θα πρέπει να φέρει την πινακίδα ταυτότητας, όπως αυτή περιγράφεται στην 6η έκδοση του παραρτήματος ( ΑΝΝΕΧ) 7 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας ( ICAO) άρθρο 2.

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί οποτεδήποτε τα α/φη προκειμένου να διαπιστώσει εάν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο παράρτημα

( ΑΝΝΕΧ) 7 της σύμβασης του Σικάγο περί Σημάτων Εθνικότητας και νηολόγησης α/φων.

2.  Για διενεργούμενη στην Ελλάδα αλλαγή κυριότητας αεροσκάφους ήδη καταχωρισμένου στο Μητρώο Ελληνικών Πολιτικών αεροσκαφών, απαιτείται η υποβολή τιμολογίου ή/και του συμφωνητικού αγοραπωλησίας προς μεταγραφή .Το συμφωνητικό θα πρέπει να έχει θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των συμβαλλομένων. Για την μεταβίβαση αεροσκάφους, πρέπει επίσης ο νέος ιδιοκτήτης να πληροί  τις προϋποθέσεις των άρθρων 18 ή 23 του Ν. 1815/88, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Επισημαίνεται ότι ειδικά σε περιπτώσεις μεταβίβασης αεροσκάφους μεταξύ φυσικών προσώπων, απαιτείται καταβολή του αναλογούντος φόρου χαρτοσήμου και η υποβολή αντιγράφου του σχετικού παραστατικού της ΔΟΥ. Για αλλαγή μισθωτή αεροσκάφους, απαιτείται η υποβολή συμφωνίας τερματισμού της προηγούμενης μίσθωσης, δεόντως υπογεγραμμένης, και συμφωνίας νέας μίσθωσης, επίσης δεόντως υπογεγραμμένης. Για την αλλαγή μισθωτή αεροσκάφους μισθωμένου από Αερομεταφορέα απαιτείται, επίσης, η υποβολή Τελωνειακής διασάφησης επ’ ονόματι του νέου μισθωτή. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης του Πιστοποιητικού Νηολόγησης, λόγω μεταβολών σε αυτό, απαιτείται η επιστροφή του παλαιού Πιστοποιητικού .

 Σε περίπτωση που αεροσκάφος ελληνικού νηολογίου είναι μισθωμένο σε ελληνική αεροπορική εταιρεία, τα θέματα ΦΠΑ κατά την πώληση και παράδοση  αυτού  ρυθμίζονται από την ΠΟΛ 1246/24-11-2014 (αναρτημένη στην ιστοσελίδα).

3.   Για την διαγραφή αεροσκάφους από το Ελληνικό Νηολόγιο, λόγω μεταφοράς του στο εξωτερικό, ο εκμεταλλευόμενος και κάτοχος Πιστοποιητικού Νηολόγησης υποχρεούται να υποβάλλει στην ΑΠΑ/Α2/Δ τα απαραίτητα έγγραφα για την πιστοποίηση των διατυπώσεων εξαγωγής (Τελωνειακή Διασάφηση Εξαγωγής), μαζί με τα έγγραφα, που αιτιολογούν τη μεταφορά του αεροσκάφους στο εξωτερικό (λήξη ή καταγγελία σύμβασης μίσθωσης, μεταβίβαση κυριότητας κ.λπ.), και να επιστρέψει το Πιστοποιητικό Νηολόγησης. Σε περίπτωση καταστροφής του αεροσκάφους,  απαιτείται πιστοποίηση από αρμόδια Αρχή (π.χ., ΕΔΑΑΠ ή ΑΠΑ/Α2) ή βεβαίωση πληρωμής ασφαλίσματος από την Ασφαλιστική εταιρεία, συνοδευόμενη από την Έκθεση του εντεταλμένου εμπειρογνώμονα αυτής. Σε περίπτωση που παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εθνικότητας του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή (βλ. άρθρα 18 και 23 του Ν. 1815/88, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 23 παρ. 6 του Ν. 3333/05 - ΦΕΚ 91/Α), ο εκμεταλλευόμενος οφείλει να γνωστοποιήσει τα γεγονότα αυτά χωρίς καθυστέρηση  και να επιστρέψει το Πιστοποιητικό Νηολόγησης, προκειμένου να διενεργηθεί η διαγραφή του αεροσκάφους.

Σε κάθε περίπτωση ο ο εκμεταλλευόμενος του α/φους πρίν την οριστική διαγραφή του από τα Ελληνικά Μητρώα Α/φών, θα πρέπει να έχει εξαλείψει από την άτρακτο τα στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης του α/φους καθώς και να επιστρέψει στην Υπηρεσία μας την πινακίδα ταυτότητας του α/φους.

4.  Σε κάθε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του πρωτότυπου Πιστοποιητικού Νηολόγησης, απαιτείται η υποβολή σχετικής ένορκης βεβαίωσης, συνταχθείσας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Δημόσιας Αρχής.   

 5.  Για την εγγραφή υποθήκης επί αεροσκάφους ή κινητήρα, υποβάλλεται με αίτηση ο τίτλος εγγραφής της  υποθήκης (συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο) και περίληψη αυτού εις διπλούν. Για την εξάλειψη της υποθήκης, απαιτείται η βεβαίωση του δανειστή για την εξόφληση του χρέους και η συναίνεσή του για την εξάλειψη της. 

 

Aναγκαία έγγραφα προς απόδειξη της  νομιμοποίησης των νομικών και φυσικών προσώπων, που υπογράφουν τις δικαιοπραξίες πώλησης ή μίσθωσης αεροσκαφών, συναινέσεις, συμβάσεις υποθηκών ή απαλείψεις αυτών

Για την νομιμοποίηση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η νομιμοποίηση θεωρείται ότι υφίσταται,  όταν η δικαιοπραξία έχει τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου και φέρει την ένδειξη notarized apostille (Ν. 1497/1984).

Eάν η δικαιοπραξία δεν έχει τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου, τότε οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να προσκομίζουν πιστοποιητικά αλλοδαπής Αρχής (δημόσια έγγραφα), τα οποία αποδεικνύουν την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, την έδρα της, καθώς και την νομιμοποίηση των οργάνων, που υπογράφουν την δικαιοπραξία ή εξουσιοδοτούν άλλα όργανα ή φυσικά πρόσωπα να υπογράψουν την συγκεκριμένη δικαιοπραξία για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να φέρουν, επίσης, την ένδειξη APOSTILLE.

 Σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα νόμιμα έγγραφα η βούληση των αρμοδίων οργάνων Διοίκησης για την υλοποίηση της δικαιοπραξίας (λ.χ. απόφαση Δ.Σ.).

6. Για τις παρεχόμενες από την ΑΠΑ υπηρεσίες, μετά την έκδοση της  αριθ. YΠΑ/Κ.Γ./Δ11/Γ/20074/5-6-2019,ΦΕΚ/Β/2658/1-7-19 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών  επαναπροσδιορίσθηκαν τα   τέλη   νηολόγησης, υποθήκης και έκδοσης πιστοποιητικών αεροσκαφών που περιγράφονται κατωτέρω.  Αυτά   καταβάλλονται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr, κατηγορία e-παράβολο) με την υποβολή της  αίτησης παροχής σχετικών υπηρεσιών από την  ΑΠΑ.

 

SHARE