Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

1. Η Α.Π.Α. έχει ως αρμοδιότητα την εισήγηση ως προς τη χάραξη εθνικής στρατηγικής αερομεταφορών, τη ρύθμιση και θέσπιση των κανονισμών που εντάσσονται στις αρμοδιότητές της και την άσκηση εποπτείας στη λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας, την εφαρμογή του εθνικού και ενωσιακού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, όπως της Σύμβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας της 7ης Δεκεμβρίου 1944 («Σύμβασης του Σικάγο»), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 211/1947 (Α’ 35) για την πολιτική αεροπορία.

2. Η Α.Π.Α. ορίζεται ως:

α) «εθνική αρμόδια αρχή», για τους σκοπούς του άρθρου 62 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (L 212),

β) «εθνική εποπτική αρχή», για τους σκοπούς του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (L 96), του άρθρου 4 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/373 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κοινών απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας/αεροναυτιλίας και άλλων λειτουργιών του δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και της εποπτείας τους (L 62) και του άρθρου 12 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/317 της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού επιδόσεων και συστήματος χρέωσης τελών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (L 56),

γ) «ανεξάρτητη εποπτική αρχή» για τους σκοπούς του άρθρου 11 της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Αερολιμενικά Τέλη, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με το άρθρο 8 του π.δ. 52/2012 (Α’ 102),

δ) «εθνική εποπτική αρχή» για τους σκοπούς του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 139/2014 της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για τα αεροδρόμια (L 44),

ε) «εθνική αρμόδια αρχή ασφάλειας από έκνομες ενέργειες», για τους σκοπούς του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και του παραρτήματος 17 της Σύμβασης του Σικάγο για την Πολιτική Αεροπορία (L 97),

στ) η εθνική αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 17 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/947 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2019, για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (L 152),

ζ) η εθνική αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (L 46),

η) η εθνική αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 14 του Κανονισμού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (L 204),

θ) η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της παρ. 3 του άρθρου 6 και της παρ. 12 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (L 122),

ι) η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/340 της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2015, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά στις άδειες και τα πιστοποιητικά ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (L 63),

ια) η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς των άρθρων 4, 12 και 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (L 293), και

ιβ) η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 785/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τις απαιτήσεις ασφάλισης των αερομεταφορέων και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών (L 138).

3. Επίσης, η Α.Π.Α. είναι αρμόδια για:

α) τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών και των χρηστών των αερολιμένων σχετικά με τη δίκαιη και αντιπροσωπευτική επιβολή τελών, εντός των ορίων που θεσπίζονται από το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο,

β) την εξέταση καταγγελιών, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 30,

γ) την επίλυση διαφορών, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 31,

δ) τη διενέργεια διαιτησίας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 32,

ε) την έκδοση, ανανέωση, κατάργηση, διατήρηση, αναστολή και ανάκληση κάθε είδους άδειας, όπως η νηολόγηση, καθώς και πιστοποίησης δραστηριοτήτων πολιτικής αεροπορίας, όπως η πιστοποίηση της πτητικής ικανότητας, της λειτουργίας, του σχεδιασμού, της κατασκευής και της συντήρησης των αεροσκαφών και γενικά του εξοπλισμού πολιτικής αεροπορίας,

στ) την αναγνώριση και αποδοχή των τίτλων, των αδειών και των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από άλλες αρχές και είναι απαραίτητα για την άσκηση του οποιουδήποτε επαγγέλματος ή δραστηριότητας στον χώρο της πολιτικής αεροπορίας,

ζ) τη λήψη αποφάσεων, μέτρων και την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες στον χώρο της πολιτικής αεροπορίας,

η) τη συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο και τη συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς της, καθώς και τη συνεργασία με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), προκειμένου να διεξάγουν από κοινού επιθεωρήσεις και ελέγχους στην Ελλάδα σε φορείς που εποπτεύονται από την Α.Π.Α. και σε φορείς σε τρίτες χώρες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL),

θ) την εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με όλους τους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητάς της και την προσαρμογή τους σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς κανονισμούς,

ι) την εισήγηση ρυθμίσεων προς τα αρμόδια εθνικά όργανα αναφορικά με την προσήκουσα ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου στην εθνική έννομη τάξη στους τομείς της αρμοδιότητάς της, με σκοπό την ομοιόμορφη, ταχεία και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος εφαρμογή αυτού, καθώς και τη διατύπωση γνώμης για σχέδια νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της,

ια) την έκδοση οδηγιών και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων των Οικείων Κανονισμών Επίγειας Εξυπηρέτησης των Αερολιμένων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3913/2011 (Α’ 18), καθώς και την εποπτεία στον χώρο των τελών αερολιμένων, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την εισαγωγή και εφαρμογή ενός κοινού συστήματος επιβολής τελών είτε στην περίπτωση των αερολιμένων που λειτουργούν σε ενιαίο δίκτυο για την εξυπηρέτηση ευρύτερης περιοχής είτε στην περίπτωση των αερολιμένων που εξυπηρετούν την ίδια πόλη. Επίσης, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις οικείες Συμβάσεις Παραχώρησης, είναι αρμόδια για την έγκριση συστημάτων χρέωσης ή/και του ύψους των τελών αερολιμένων, περιλαμβανομένων των μεθόδων επιβολής τελών βάσει κινήτρων ή ρύθμισης των ανώτατων τιμών, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο ενωσιακό ή διεθνές κανονιστικό πλαίσιο,

ιβ) τη διεξαγωγή διμερών και πολυμερών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη αεροπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, καθώς και τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες για τη σύναψη συνολικών και ευρύτερων αεροπορικών συμφωνιών, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς,

ιγ) την έκδοση κανονισμών και οδηγιών, καθώς και τον καθορισμό των διαδικασιών που αφορούν στην εκμετάλλευση και πτητική λειτουργία αεροσκαφών, δημόσια ή ιδιωτική,

ιδ) την εποπτεία της λειτουργίας της αεροπορικής αγοράς, την τήρηση των κανόνων στην αγορά των αεροπορικών μεταφορών και εν γένει υπηρεσιών και τη λήψη των αναγκαίων σχετικών μέτρων,

ιε) τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ελέγχων για την εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου που αφορούν στην πολιτική αεροπορία, είτε κατόπιν αιτήσεως είτε αυτεπαγγέλτως, για τη διαπίστωση παραβάσεων των ανωτέρω κανόνων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος και τον Κανονισμό Επιθεωρήσεων, δυναμένη να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις ιδίως κατά το άρθρο 33,

ιστ) τον συντονισμό και τη συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές, όπως με τη Στρατιωτική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) που αφορά στις στρατιωτικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα αεροδρόμια αρμοδιότητάς της,

ιη) την εφαρμογή του ν. 1815/1988 (Α’ 250) (Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου) και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων και εφαρμοστικών νομοθετημάτων σχετικά με την επιβολή κυρώσεων και

ιθ) την έκδοση κανονιστικών πράξεων προσδιορισμού παραβάσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της και επαπειλούμενων κυρώσεων.

SHARE