Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) – Drones

Απαιτείται όλοι οι χειριστές στην Ειδική Κατηγορία, να εκπαιδευτούν προκειμένου να πετάξουν ένα drone;

Nαι, απαιτείται. Στην ειδική κατηγορία, η εκπαίδευση εξαρτάται από τη λειτουργία που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε. Με εξαίρεση την περίπτωση που η λειτουργία εμπίπτει σε
ένα τυποποιημένο σενάριο, μετά την εκτίμηση κινδύνου, θα πρέπει να προτείνετε μία πιθανή εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων στην ΑΠΑ. Η ΑΠΑ θα αξιολογήσει, σε κάθε περίπτωση,
την επάρκεια της εκπαίδευσης και εάν την επιβεβαιώσει, στην άδεια πτητικής λειτουργίας, αυτή η εκπαίδευση καθίσταται η απαιτούμενη εκπαίδευση.
Εάν η λειτουργία εμπίπτει σε ένα τυποποιημένο σενάριο, ο χειριστής πρέπει να λάβει από την ΑΠΑ:

 • πιστοποιητικό θεωρητικής γνώσης χειριστή για λειτουργία στα τυποποιημένα σενάρια μετά από διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα και επιτυχημένη θεωρητική εξέταση
 • πιστοποίηση ολοκλήρωσης της πρακτικής εκπαίδευσης δεξιοτήτων για το συγκεκριμένο τυποποιημένο σενάριο υπό το οποίο εκπαιδεύθηκε.

Απαιτούνται όλοι οι χειριστές να εκπαιδευτούν για να πετάξουν ένα drone;

Ναι, σε γενικές γραμμές, πρέπει να έχετε εκπαίδευση ανάλογη με την κατηγορία του drone που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.
Δεν απαιτείται να εκπαιδευτείτε μόνο εάν χρησιμοποιείτε πολύ ελαφριά drones:
                  α. εάν το drone φέρει σήμα CE κατηγορίας 0, πρέπει να γνωρίζετε μόνο τις οδηγίες του κατασκευαστή
                  β. εάν το drone είναι ιδιωτικής κατασκευής με βάρος μικρότερο από 250g, δεν απαιτείται να κάνετε καμία εκπαίδευση

Στην ανοικτή κατηγορία, όλοι οι χειριστές που πετούν στις υποκατηγορίες A1, A2 και A3 πρέπει:

 • να εξοικειωθούν με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή
 • να ολοκληρώσουν διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα
 • να ολοκληρώσουν με επιτυχία διαδικτυακή εξέταση θεωρητικών γνώσεων (40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, η ΥΠΑ θα εκδώσει το «πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης». Με αυτό πετάτε στις υποκατηγορίες Α1 και
Α3.
Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να λειτουργήσετε στην υποκατηγορία Α2, πρέπει επιπλέον:

 • να ολοκληρώστε την πρακτική αυτοεκπαίδευση σας για να εξοικειωθείτε με το drone και να διασφαλίσετε ότι έχετε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο ελέγχου. Αυτό πρέπει να
 • πραγματοποιείται σε μια περιοχή όπου δεν ενέχει κίνδυνο για άλλους ανθρώπους
 • να υποβληθείτε σε μια πρόσθετη εξέταση θεωρητικών γνώσεων (30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ελέγχουν τις γνώσεις του πιλότου σχετικά με τον μετριασμό των
 • κινδύνων εδάφους, τη μετεωρολογία και την πτητική απόδοση του drone).

Με την ολοκλήρωση και της παραπάνω διαδικασίας, η ΥΠΑ θα εκδώσει το «πιστοποιητικό επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστή». Με αυτό το πιστοποιητικό, πετάτε και στην
υποκατηγορία Α2.

Είμαι κάτοικος εκτός ΕΕ που επισκέπτεται την Ελλάδα και σκοπεύω να πετάξω το drone μου στην ειδική κατηγορία, πρέπει να εγγραφώ;

Όλες οι δραστηριότητες που εκτελούνται στα Κράτη Μέλη της EASA πρέπει να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του
εκμεταλλευομένου ή του χειριστή. Ως εκ τούτου, ως κάτοικος εκτός ΕΕ, απαιτείται επίσης να εγγραφείτε στην ελληνική ΥΠΑ.
Στη συνέχεια, θα σας δοθεί ένας «αριθμός εγγραφής εκμεταλλευομένου» που πρέπει να εμφανίζεται με ένα αυτοκόλλητο σε όλα τα drones που σας ανήκουν. Πρέπει επίσης να
ανεβάσετε (upload) τον «αριθμό μητρώου εκμεταλλευομένου» στο «σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης» των drones σας.

Είμαι κάτοικος εκτός ΕΕ που επισκέπτεται την Ευρώπη και σκοπεύω να πετάξω το drone μου στην ανοικτή κατηγορία, πρέπει να εγγραφώ;

Ως κάτοικος εκτός ΕΕ, απαιτείται επίσης να εγγραφείτε στην πρώτη χώρα της ΕΕ στην οποία σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε.
Στη συνέχεια, θα σας δοθεί ένας «αριθμός εγγραφής φορέα εκμεταλλευομένου» που πρέπει να εμφανίζεται με ένα αυτοκόλλητο σε όλα τα drones που σας ανήκουν. Πρέπει
επίσης να ανεβάσετε (upload) τον «αριθμό μητρώου εκμεταλλευομένου» στο «σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης» του drone σας.

Εμπίπτει το drone που κατασκεύασα στην Ανοικτή Κατηγορία;

Ναι, το drone – ιδιοκατασκευή λειτουργεί στην ανοικτή ή στην ειδική κατηγορία. Στην ανοικτή κατηγορία, μπορεί να λειτουργεί στις υποκατηγορίες:

 • A1 όταν η ΜΤΟΜ του είναι μικρότερη από 250 gr
 • A3 όταν η MTOM του είναι μικρότερη από 25kg

Εμπίπτω στην Ανοικτή Κατηγορία, μπορώ να πετάω το παλιό μου drone χωρίς ετικέτα αναγνώρισης κλάσης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020;

Ναι, από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 έως την 1η Ιανουαρίου 2023, μπορείτε να πετάξετε το drone σας χωρίς ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE) στην ανοικτή κατηγορία, υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Drones με Μέγιστη Μάζα Απογείωσης (MTOM) μικρότερη από 500gr δεν μπορούν να πετάξουν πάνω από ανθρώπους και ο χειριστής θα πρέπει να υποβληθεί σε εκπαίδευση
 • ισοδύναμη με του χειριστή της υποκατηγορίας A1.
 • Drones με MTOM μικρότερη από 2 kgs μπορούν να πετάξουν 50m ή περισσότερο (οριζόντια) από ανθρώπους και ο χειριστής θα πρέπει να υποβληθεί σε εκπαίδευση
 • ισοδύναμη με του χειριστή της υποκατηγορίας Α2
 • Drones με MTOM μικρότερη από 25 kgs μπορούν να πετάξουν σε περιοχές ελεύθερες από ανθρώπους, σε απόσταση 150m ή περισσότερο από ιδιόκτητες περιοχές και ο
 • χειριστής θα πρέπει να υποβληθεί σε εκπαίδευση ισοδύναμη με του χειριστή της υποκατηγορίας A3.

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, μπορείτε να πετάξετε το drone σας χωρίς ετικέτες αναγνώρισης κλάσης (CE), ωστόσο μόνο στις ακόλουθες υποκατηγορίες λειτουργίας:

 • Α1, όταν η Μέγιστη Μάζα Aπογείωσης (MTOM) του drone είναι μικρότερη από 250gr ή
 • A3, όταν η MTOM του drone είναι μικρότερη από 25 kgs.

Εμπίπτω στην Ειδική Κατηγορία, πώς μπορώ να πάρω άδεια πτητικής λειτουργίας;

Πρώτα ελέγξτε αν η λειτουργία σας μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα τυποποιημένο σενάριο. Εάν μπορεί υποβάλετε δήλωση στην ΑΠΑ. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ΣμηΕΑ που
φέρει την κατάλληλη ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE) 5 ή 6. Αφού υποβάλετε τη δήλωση, θα λάβετε την επιβεβαίωση παραλαβής και πληρότητας και θα λειτουργήσετε σύμφωνα
με τους περιορισμούς του τυποποιημένου σεναρίου.

Διαφορετικά, υπάρχουν άλλα μέσα για να λάβετε άδεια πτητικής λειτουργίας στην ειδική κατηγορία, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που θέτει η επιχείρηση.

                            Α) Ο εκμεταλλευόμενος υποβάλει αίτηση πτητικής λειτουργίας συνοδευόμενη με τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου της προβλεπόμενης λειτουργίας, χρησιμοποιώντας
μεθοδολογία για την εκτίμηση κινδύνου. Μια πιθανή μέθοδος είναι η ειδική εκτίμηση λειτουργικού κινδύνου SORA (Specific Operation Risk Assessment). Αυτή η μεθοδολογία
βοηθά στον εντοπισμό του επιπέδου κινδύνου της λειτουργίας και των μέτρων για μετριασμού του κινδύνου. Όταν διαπιστωθεί συμμόρφωση με τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις, η ΥΠΑ εκδίδει άδεια πτητικής λειτουργίας για τον εκμεταλλευόμενο.

                          Β) Ο εκμεταλλευόμενος υποβάλει αίτηση πτητικής λειτουργίας μέσω προκαθορισμένης εκτίμησης κινδύνου PDRA (PreDefined Risk Assessment) ως μια απλοποίηση για το
φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που διενεργεί αξιολόγηση κινδύνου. Τόσο ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ όσο και η ΥΠΑ θα επωφεληθούν από τα τυποποιημένα μέτρα που
ορίζονται στο PDRA.

                          Γ) Πιστοποιητικό φορέα εκμετάλλευσης ελαφρών ΣμηΕΑ (LUC - Light UAS OperatorCertificate): πρόκειται για πιστοποίηση όλου του φορέα (αφορά μόνο επιχειρήσεις), με
την οποία η ΥΠΑ εκχωρεί ορισμένα προνόμια στο φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ, που μπορεί να είναι:

 • Διεξαγωγή πτητικής λειτουργίας που καλύπτεται από τα πρότυπα σενάρια, χωρίς να υποβάλλεται δήλωση
 • Αυτο-εξουσιοδότηση πτητικής λειτουργίας που καλύπτεται από το PDRA χωρίς να υποβάλλεται αίτηση για εξουσιοδότηση
 • Αυτο-εξουσιοδότηση πτητικής λειτουργίας χωρίς να αίτηση για σχετική άδεια

Ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις πτητικής λειτουργίας που έλαβα από την ΑΠΑ σε άλλα Κ-Μ της EASA;

Για μια επιχείρηση που καλύπτεται από ένα τυποποιημένο σενάριο (SS), ο εκμεταλλευόμενος πρέπει να στείλει στην ΑΠΑ της χώρας όπου προτίθεται να λειτουργήσει, αντίγραφο
της δήλωσης και αντίγραφο της επιβεβαίωσης παραλαβής και πληρότητας που έλαβε από την ελληνική ΑΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκμεταλλευόμενος μπορεί να ξεκινήσει την
επιχείρηση, ακολουθώντας την απαίτηση του τυποποιημένου σεναρίου και επαληθεύοντας τη γεωγραφική ζώνη που δημοσιεύθηκε από την ΑΠΑ όπου διεξάγεται η επιχείρηση.

Για επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από ένα τυποποιημένο σενάριο στην ειδική κατηγορία, ο εκμεταλλευόμενος πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου
που υποβλήθηκαν στην αρχική του αξιολόγηση κινδύνου είναι κατάλληλα για το νέο περιβάλλον στο οποίο σκοπεύει να λειτουργήσει ή να τα τροποποιήσει αν είναι απαραίτητο.

Στη συνέχεια, ο εκμεταλλευόμενος πρέπει να υποβάλλει στην ΑΠΑ της χώρας όπου θα διεξάγει τις επιχειρήσεις του, αίτηση, η οποία περιλαμβάνει:
               α) αντίγραφο της άδειας πτητικής λειτουργίας που έλαβε από την ελληνική ΑΠΑ
               β) την τοποθεσία της προβλεπόμενης λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιημένων μέτρων μετριασμού του κινδύνου.

Με την παραλαβή της αίτησης, η αλλοδαπή ΑΠΑ θα επανεξετάσει τα επικαιροποιημένα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού του κινδύνου και αν θεωρηθούν ικανοποιητικά, χορηγεί τη
βεβαίωση για να ξεκινήσει τις δραστηριότητες ο εκμεταλλευομένος.

Εάν στον εκμεταλλευόμενο έχει παραχωρηθεί ένα LUC (ένα πιστοποιητικό φορέα εκμετάλλευσης ελαφρών ΣμηΕΑ) με προνόμια να αυτοεγκρίνει τις δραστηριότητές του, πρέπει να
παρέχει στην αλλοδαπή ΑΠΑ:

 • ένα αντίγραφο της διάρκειας έγκρισης του LUC και
 • τη θέση ή τις θέσεις των προβλεπομένων δραστηριοτήτων του.

Μπορώ να πετάξω το drone μου οπουδήποτε θέλω;

Η Ελλάδα, όπως κάθε κράτος μέλος του EASA, θα καθορίσει γεωγραφικές ζώνες drones, οι οποίες είναι περιοχές όπου τα drones δεν μπορούν να πετούν (π.χ. εθνικά πάρκα,
κέντρα πόλεων ή κοντά σε αεροδρόμια) ή μπορούν να πετούν μόνο υπό ορισμένες συνθήκες ή μπορούν να πετούν με άδεια πτήσης. Οι γεωγραφικές ζώνες θα ισχύουν για όλες τις
κατηγορίες drones. Συνεπώς, είναι υποχρεωτικό να ενημερώνεστε για τις γεωγραφικές ζώνες drones από τις Αρχές Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας μας μέχρι την τελική
υιοθέτησή τους.
Σημειώνουμε ότι δεν επιτρέπεται να πετάξετε ένα drone κοντά ή μέσα σε μια περιοχή όπου υπάρχει μια εξελισσόμενη κατάσταση αντιμετώπισης κάποιας έκτακτης
ανάγκης!

 

Μπορώ να πετάξω το drone μου πάνω από ανθρώπους;

Στην «ανοιχτή» κατηγορία δεν επιτρέπεται να πετάτε πάνω από μη εμπλεκομένους ανθρώπους, εκτός εάν έχετε ένα drone ιδιωτικής κατασκευής με βάρος κάτω των 250g ή ένα
drone που αγοράστηκε στην αγορά με ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE) 0 ή 1. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο κατά τον οποίο πετάτε πάνω
από ανθρώπους.

Εάν έχετε ένα drone με σήμανση C2, στην υποκατηγορία A2, κατά γενικό κανόνα, διατηρήστε το UA σε πλευρική απόσταση από οποιοδήποτε μη εμπλεκόμενο άτομο, όχι είναι
μικρότερη από το ύψος στο οποίο πετάει το drone (κανόνας 1:1, δηλαδή εάν το UA πετά σε ύψος 40m, η απόσταση από οποιοδήποτε μη εμπλεκόμενο άτομο θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 40m) και ποτέ να μην πετάτε πιο κοντά από 30m οριζόντια από οποιοδήποτε μη εμπλεκόμενο άτομο.

Παραμένει υποχρεωτικό να εκπαιδευτώ στην Ανοικτή Κατηγορία, δεδομένου ότι πετούσα drone πριν τεθούν σε ισχύ οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί;

Τα πιστοποιητικά χειριστών drones που εκδίδονται βάση του εθνικού κανονισμού, θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2022, ημερομηνία μέχρι την οποία θα έχουν
μετατραπεί σε πιστοποιητικά σύμφωνα με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εάν δεν διαθέτετε εθνικό πιστοποιητικό ως χειριστής drones, θα πρέπει να παρακολουθήσετε την απαιτούμενη κατάρτιση που απαιτεί η ανοικτή
υποκατηγορία στην οποία δραστηριοποιείστε.

Παραμένει υποχρεωτικό να εκπαιδευτώ στην ειδική κατηγορία, δεδομένου ότι πετούσα drone πριν τεθoύν σε ισχύ οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί;

Τυχόν πιστοποιητικά επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστών που εκδόθηκαν από την ΑΠΑ και αφορούν την ειδική κατηγορία θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2022,
μετά την οποία θα πρέπει να έχουν μετατραπεί σε πιστοποιητικά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Πετάω αερομοντέλα. Πρέπει να εγγραφώ στο πληροφοριακό σύστημα;

Ενώσεις συλλόγων ή μεμονωμένοι σύλλογοι αερομοντελιστών μπορούν να εγγράψουν ομαδικά τα μέλη τους στο πληροφοριακό σύστημα των εκμεταλλευομένων στο όνομά τους
και ακολουθώντας τις κοινές για όλους διαδικασίες, να λάβουν εξουσιοδότηση πτητικής λειτουργίας από την ΑΠΑ.

Εάν θέλουν να εγγραφούν μόνοι τους, θα μπορούν να λειτουργούν μόνο στην υποκατηγορία Α3.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις στις υποκατηγορίες της ανοικτής κατηγορίας;

Τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρησιακές συνθήκες ανάλογα την ανοικτή υποκατηγορία που ανήκουν, όπως περιγράφονται παρακάτω:
Τα drone που φέρουν σήμα CE κατηγορίας 0 ή έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικά και ζυγίζουν έως 250g μπορούν να πετάξουν στην υποκατηγορία Α1, που σημαίνει σχεδόν παντού,
εκτός πάνω από συναθροίσεις ανθρώπων ή περιοχές που η εναέρια κυκλοφορία δεν επιτρέπει (συμβουλευτείτε το χάρτη του DAGR).

Τα drones που φέρουν ετικέτα αναγνώρισης κατηγορίας (CE) 1 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην υποκατηγορία Α1, με τη διαφορά ότι απαιτείται να ελαχιστοποιούν τις
πτήσεις πάνω από μη εμπλεκόμενα άτομα.