HCAA SIAN 01 -2024 – Εφαρμογή αντιπαγωτικού υγρού SAE Type II, III και IV σε αεροσκάφη

Απευθύνεται σε:

Φορείς λειτουργίας Εμπορικών Μεταφορών Αεροπλάνων και Ελικοπτέρων (CAT Fixed Wing and Rotorcraft)

Φορείς επίγειας εξυπηρέτησης που παρέχουν υπηρεσίες από/αντι-παγοποίησης σε αεροσκάφη.

Ενημέρωση:

Οι παραλήπτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη του προσωπικού τους, τα οποία πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ή μπορεί να ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συσσώρευση πάγου, χιονιού ή λασπόχιονου στις επιφάνειες και τα εξαρτήματα ενός αεροσκάφους που βρίσκεται στο έδαφος, μπορεί να προκληθεί από την έκθεσή του σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα σε συνθήκες παγοποίησης. Αυτού του είδους η «ρύπανση» σε επιφάνειες ελέγχου, σε αισθητήρες, σε πτέρυγες και σε συστήματα προσγείωσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις, τον έλεγχο, τη σταθερότητα, και τη λειτουργία του αεροσκάφους. Εάν υπάρχουν παγωμένα υπολείμματα, πέραν αυτών για τα οποία εξετάζονται/δοκιμάζονται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης ενός αεροσκάφους, η απόδοση του αεροσκάφους μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.

Ενόψει έναρξης χειμερινής περιόδου και για την ορθή εφαρμογή της μεθόδου αντι-παγοποίησης αεροσκαφών, αλλά και σε συνέχεια της SIB 2022-11 της EASA σχετικά με τη χρήση των υγρών αντι-παγοποίησης προδιαγραφών SAE Type II, II και IV, εκδίδεται η παρούσα SIAN.

Υγρά SAE Type II, III και IV

Η αντι-παγοποίηση είναι μία διαδικασία κατά την οποία ειδικά αντιπαγωτικά υγρά ψεκάζονται με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων σε διάφορα μέρη του αεροσκάφους και κυριότερα στις αεροδυναμικές επιφάνειες για την αποτροπή συσσώρευσης υπολειμμάτων χιονιού ή πάγου στις εν λόγω επιφάνειες.

Περισσότερες γενικές πληροφορίες για τα χρησιμοποιούμενα υγρά μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_deicing_fluid. Σημειώνεται ότι οι μόνες επίσημες απαιτήσεις που καθορίζουν στοιχεία απόδοσης των αντιπαγωτικών υγρών των αεροσκαφών περιλαμβάνονται στο πρότυπο SAE AMS 1428 .

Οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης που εφαρμόζουν διαδικασία αντι-παγοποίησης οφείλουν να προμηθεύονται υγρά τύπου SAE Type II, III και IV τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του SAE AMS 1428.

Η απόδοση ενός υγρού αντι-παγοποίησης μετριέται κυρίως με το χρόνο αναμονής (Hold Over Time - HOT) και τη χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας χρήσης (Lowest Operational Use Temperature  -LOUT).

Χρόνος αναμονής (HOT), είναι το χρονικό διάστημα που μπορεί να αναμένει ένα αεροσκάφος από τη στιγμή που ξεκινάει η εφαρμογή αντι-παγοποίησης μέχρι την έναρξη τροχοδρόμησης επί του διαδρόμου για απογείωση. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος έτσι ώστε να μην δημιουργούνται «ρυπάνσεις» παγοποίησης στις επιφάνειες του αεροσκάφους, ενώ το ιξώδες του υγρού που βρίσκεται στις πτέρυγες να μην αυξηθεί (λόγω παγοποίησης του ίδιου του υγρού) και να διατηρηθεί σε τέτοια επίπεδα ώστε όταν το αεροσκάφος επιταχύνει κατά την τροχοδρόμηση απογείωσης το υγρό να κυλήσει από την πτέρυγα και έτσι οι αεροδυναμικές επιφάνειες να είναι καθαρές. Ο χρόνος αναμονής επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως την αραίωση του υγρού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τον άνεμο, τη χιονόπτωση, την υγρασία, το υλικό της πτέρυγας του αεροσκάφους, τη θερμοκρασία της πτέρυγας του αεροσκάφους κ.λ.π. Σε περίπτωση υπέρβασης του υπολογιζόμενου χρόνου αναμονής, το αεροσκάφος πρέπει να υποβληθεί ξανά σε καινούργια διαδικασία από/αντι-παγοποίησης πριν από την απογείωση.

Χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας (Lowest Operational Use Temperature - LOUT), είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία ένα υγρό αντι-παγοποίησης θα «ρέει» επαρκώς από τις κρίσιμες επιφάνειες του αεροσκάφους και θα πρέπει το διατηρεί το σημείο πήξης του υγρού τύπου II, III και IV κατά 7°C (13 °F) χαμηλότερα από τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα (OAT).

Διαδικασία αντι-παγοποίησης

Το πρότυπο SAE AS6285 περιέχει αναλυτικές οδηγίες για το σύνολο της διαδικασίας αντι-παγοποίησης, από την προμήθεια/αποθήκευση των υγρών μέχρι τις μεθόδους εφαρμογής τους (συμπεριλαμβανομένου των ελάχιστων ποσοτήτων εφαρμογής), τις υποχρεώσεις των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και του πληρώματος του αεροσκάφους και τέλος τις απαιτήσεις σε «επικοινωνία» μεταξύ πληρώματος και φορέα που εκτελεί διαδικασία αντι-παγοποίησης.

Το πρότυπο SAE AS6286 καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και προσόντων για μεθόδους και διαδικασίες απο/αντι-παγοποίησης αεροσκαφών που είναι στο εδάφους.

Οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και οι αεροπορικές εταιρίες καλούνται να ακολουθούν τα αναφερόμενα στα ανωτέρω πρότυπα (SAE AS6285 & AS6286).

Σημείο προσοχής της SIB 2022-11 από την EASA

H EASA εξέδωσε την ανωτέρω SIB για την ευαισθητοποίηση όσων εφαρμόζουν τεχνικές αντι-παγοποίησης και συγκεκριμένα με το ότι οι αναφερόμενες ποσότητες υγρών αντι-παγοποίησης του πίνακα Β.2.4. του Παραρτήματος B του SAE AS6286, δύναται να μην είναι επαρκής.

Ειδικότερα η EASA συστήνει ότι το προσωπικό των αεροπορικών εταιριών αλλά και των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης που εκτελούν διαδικασίες αντι-παγοποίησης με την εφαρμογή των αντι-παγωτικών υγρών να μεριμνούν ώστε να διαβεβαιώνεται ότι ο υπολογιζόμενος χρόνος αναμονής (HOT) δύναται να επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

  • Ο Πίνακας B.2.4 «Ποσότητα υγρού για αντι-παγοποίηση με συμπυκνωμένα υγρά», που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β του AS6286 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
  • Τα αντι-παγωτικά υγρά πρέπει να εφαρμόζονται ώστε να καλύπτουν πλήρως τις επιφάνειες (ιδιαίτερα τις αεροδυναμικές) και να σχηματίζουν ομοιόμορφη επίστρωση. Επαρκής ποσότητα αντιπαγωτικού θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί όταν επιβεβαιώνεται οπτικά ότι το αντιπαγωτικό υγρό μόλις έχει αρχίσει να διαρρέει (στάζει) από τα μπροστινά και τα οπίσθια άκρα των επιφανειών.
  • Η διαδικασία εφαρμογής αντιπαγωτικού υγρού πρέπει να είναι συνεχής και να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον χρόνο απογείωσης για να μεγιστοποιείται ο διαθέσιμος χρόνος αναμονής (HOT).
    • Παρόλο ότι το «πάχος» του αντιπαγωτικού υγρού ποικίλλει ανάλογα με το χρόνο εφαρμογής αλλά και το προφίλ της επιφάνειας της πτέρυγας, πρέπει να δίνεται η σχετική προσοχή από τους χειριστές κατά την εφαρμογή του υγρού ώστε αυτό να κατανέμεται ομοιόμορφα. Για τον έλεγχο της ομοιόμορφης κατανομής, όλες οι οριζόντιες επιφάνειες του αεροσκάφους πρέπει να ελέγχονται οπτικά.
    • Τα εγχειρίδια λειτουργίας ή οποιαδήποτε άλλα βοηθητικά κείμενα διαθέτουν οι οργανισμοί θα πρέπει να ελέγχονται και να αναθεωρούνται, όπου χρειάζεται, ώστε να διαβεβαιώνεται η κατάλληλη εφαρμογή αντιπαγωτικού υγρού.
    • Η εκπαίδευση στη σωστή εφαρμογή υγρών θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη μεθοδολογία εφαρμογής του SAE AS6285.

SHARE