Εθελοντική Αναφορά Περιστατικών Ασφαλείας (VOR)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΕΕ 376/2014 η Α.Π.Α. έχει καθιερώσει σύστημα εθελοντικής αναφοράς περιστατικών που δεν έχουν δηλωθεί μέσω του συστήματος υποχρεωτικής αναφοράς. Επίσης στο σύστημα αυτό μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ο αναφέρων πιστεύει ότι δύναται να αποτελέσει πιθανό κίνδυνο στην αεροπορική ασφάλεια. Οι εθελοντικές αναφορές δύναται να υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο που υποβάλλονται οι υποχρεωτικές αναφορές στην Α.Π.Α., δηλαδή:

  • Μέσω της πλατφόρμας ECCAIRS2 (https://aviationreporting.eu/),
  • Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο [email protected] ,
  • Μέσω ανώνυμης ή επώνυμης ταχυδρομικής επιστολής προς την Α.Π.Α.,

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μέθοδο αναφοράς με τις ανωτέρω μεθόδους ανατρέξτε στην σελίδα: «Υποχρεωτική Αναφορά Αεροπορικών Περιστατικών Ασφαλείας (MOR)

Στο σύστημα εθελοντικών αναφορών του αεροπορικού οργανισμού:

  • Μέσω του συστήματος εθελοντικών αναφορών των οργανισμών,
  • Μέσω ανώνυμης αλληλογραφίας προς τον οργανισμό.

Στον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.)

  • Μέσω του εθελοντικού συστήματος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (Ε.ΟΔ.Α.Σ.Α.Α.Μ.)

Και τέλος με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, πχ τηλεφωνικώς στο 210 35341347 ή 210 35341344.

Το Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας και Συνβάντων της Α.Π.Α. όταν λάβει εθελοντική αναφορά μεριμνά για την αποταυτοποίηση αυτής. Αυτό επιτρέπει τη διάδοση σημαντικών πληροφοριών ασφαλείας που προκύπτουν από την ανάλυση εμπιστευτικών αναφορών, ώστε οι αναφερόμενες πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ασφάλειας της αεροπορίας.

Εδώ περιλαμβάνονται οι αρχές της εθελοντικής αναφοράς, που πρέπει να ακολουθούνται από την Α.Π.Α. και από τους οργανισμούς.

SHARE