Επιπτώσεις της Ουκρανικής κρίσης στην αεροπορική ασφάλεια

Η Ουκρανική κρίση οδήγησε σε νέα ζητήματα ασφάλειας και πιθανώς ενίσχυσε τα προϋπάρχοντα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές των Κρατών Μελών και τους αεροπορικούς οργανισμούς, ανέπτυξε ένα χαρτοφυλάκιο κινδύνων ασφάλειας για τον εντοπισμό ζητημάτων ασφάλειας που ενδέχεται να επηρεάσουν την εμπορική αεροπορία και προκύπτουν ή σχετίζονται με την παραπάνω κρίση.

Από τα πολλά θέματα ασφάλειας που εντοπίστηκαν, η EASA, αφού τα ανέλυσε, επέλεξε είκοσι (20) από αυτά και τα παρουσιάζει στη συνημμένη επισκόπηση

Κάθε ζήτημα ασφάλειας έχει τίτλο και περιγραφή. Όπου είναι διαθέσιμα, παρέχονται μέτρα μετριασμού παράλληλα με το θέμα της ασφάλειας.

Αν και τα περισσότερα από τα συνημμένα ζητήματα ασφάλειας δεν επηρεάζουν τη χώρα και τους οργανισμούς μας, η Α.Π.Α. παροτρύνει τους υπευθύνους ασφαλείας των οργανισμών να μελετήσουν το συνημμένο κείμενο της EASA, καθώς ορισμένα από τα ζητήματα μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισμού τους και αυτό μπορεί να προσδιοριστεί εκ των υστέρων μετά από σχετική ανάλυση.

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας καλούνται να ενημερώσουν για τα αποτελέσματα της σχετικής ανάλυσης καθώς και τις πιθανές ενέργειες στο safety@hcaa.gov.gr .

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των οργανισμών να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό που επηρεάζει την ασφάλεια, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 376/2014 της Επιτροπής, μέσω της πλατφόρμας ECCAIRS2 ( https://aviationreporting.eu).

SHARE