HCAA SIAN 02-2022- Λειτουργία Ελικοπτέρων (Helicopter Operation)

Απευθύνεται σε:

1.      Φορείς εκμετάλλευσης ελικοπτέρων

2.      Κατόχους ελικοπτέρων

Ενημέρωση:

Οι παραλήπτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη του προσωπικού τους που πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ή που μπορεί να ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Μετά από δύο χρόνια μειωμένης αεροπορικής δραστηριότητας λόγω των περιορισμών από τον COVID19, φέτος η αεροπορική δραστηριότητα έχει ανακάμψει και όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία θα ξεπεράσει την εξίσου επιτυχημένη χρονιά από πλευράς αεροπορικής δραστηριότητας 2019.

2. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την συνέχιση του θετικού κλίματος είναι η διατήρηση του επιπέδου της ασφάλειας σε υψηλό επίπεδο.

3. Τα ελικόπτερα αποτελούν ένα βασικό πυλώνα της αεροπορικής δραστηριότητας τόσο σε εμπορικό όσο και ιδιωτικό επίπεδο.

4. Η λειτουργία των ελικοπτέρων όσο και των υποδομών, ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης όπου επιχειρούν, διέπονται τόσο από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ 965/2012 και ΕΕ 139/2014) όσο και από Ελληνική Νομοθεσία (ΠΔ 19/2009 ΦΕΚ Α 35/3-3-2009).

5. Λαμβάνοντας υπόψη:

- τα θέματα ασφάλειας που έχει αναγνωρίσει, παρακολουθεί και έχει ήδη ορίσει δράσεις βελτίωσης της ασφάλειας η EASA στο European Plan for Aviation Safety για τα έτη 2022 έως 2026,

- τις εκδοθείσες συστάσεις ασφαλείας της ΕΔΑΑΠ μετά την διερεύνηση του ατυχήματος ελικοπτέρου το 2019,

- αναφορές σχετικά με την χρήση πεδίων προσγείωσης,

- την ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στα VFR routes,

- τις ελάχιστες αναφορές περιστατικών ασφαλείας από φορείς εκμετάλλευσης ελικοπτέρων,

- την σχετικά αυξημένη «εμπορική πίεση» που μπορεί να υφίσταται τα πληρώματα των ελικοπτέρων,

η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εκδίδει την παρούσα Συμβουλευτική Ανακοίνωση με αριθμό 02-2022 (Safety Information & Advisory Notice- HCAA SIAN 02-2022).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ακολουθούν θέματα ασφαλείας (safety issues) όπως αυτά παρουσιάζονται στο EPAS 2022-2026 της EASA και έχουν άμεση σχέση και με την λειτουργία ελικοπτέρων στην χώρα μας (για μεγαλύτερη ανάλυση

αυτών μπορείτε να ανατρέξετε στο EPAS 2022-2026 volume III (Safety Risk Portofolios))

 • Inadequate obstacle clearance during low-altitude operation, take-off and landing (SI-8031)
 • Poor pre-flight planning and preparation (SI-8017)
 • Poor management of take-off and landing sites (SI-8034)
 • Inadequate flight path management during manual control (SI-8023)
 • Insufficient safety culture of organisation (SI-8045)
 • Ineffective safety management systems (SI-8044)
 • Lack of knowledge of aircraft systems and application of procedures (SI-8011)
 • Inadequate airborne separation under VFR operation (SI-8028)
 • Inadequate training and competence transfer — initial and recurrent training (SI-8015)
 • Pilot fatigue (SI-8016)
 • Incorrect application of operational rules and procedures (SI-8012)
 • Inadequate handling of engine loss of power in flight (SI-8026)
 • Downwash adverse effects (SI-8041)
 • Navigation-related issues (SI-8036)
 • Unruly passengers (SI-8042)

Ορισμένα από τα ανωτέρω θέματα ασφάλειας μπορεί να έχουν ως βασική αιτία:

 • Την μη σωστή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας του οργανισμού με αποτέλεσμα να μην υφίσταται η απαραίτητη κουλτούρα της ασφάλειας, να αποθαρρύνεται η αναφορά περιστατικών ασφαλείας, να μη αναλύονται οι κίνδυνοι για καινούργιους προορισμούς, κλπ.
 • Την «εμπορική πίεση» που έχει ως συνέπεια την μη σωστή προετοιμασία για την εκκίνηση μίας πτήσης, την μη πιστή τήρηση διαδικασιών ασφαλείας, την μη τήρηση των εγκεκριμένων διαδρομών VFR, την λειτουργία υπό καιρικές συνθήκες ακόμη και κάτω από τα εγκεκριμένα ελάχιστα, την χρήση ακατάλληλων πεδίων προσγείωσης, την καταστρατήγηση του Flight Time Limitation κλπ.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Όλοι οι οργανισμοί να:

α) Επανεξετάσουν την λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειάς τους.

β) Ενθαρρύνουν το ιπτάμενο προσωπικό να αναφέρει περιστατικά ασφαλείας και να προωθούν την κουλτούρα της ασφάλειας εντός του οργανισμού.

γ) Βεβαιωθούν ότι εκπληρώνουν τις ευθύνες τους σύμφωνα με το ORO.GEN.110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012, «operator Responsibilities». Αυτό θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την έναρξη, τη συνέχιση, τον τερματισμό ή την εκτροπή κάθε πτήσης.

δ) Θεωρήσουν την «εμπορική πίεση» ως κίνδυνο στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της εταιρίας και να αναγνωρίσουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες

αυτής.

ε) Βεβαιωθούν ότι οι χρόνοι ενημέρωσης του ιπτάμενου προσωπικού παρέχουν την απαραίτητη ευχέρεια στο πλήρωμα για να συζητήσει τους επιχειρησιακούς κινδύνους και να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις.

στ) Συμπεριλάβουν την διαδικασία αναφοράς περιστατικών και τα «οφέλη» αυτής καθώς και τον όρο της «εμπορικής πίεσης» και των αρνητικών συνεπειών αυτής στην αρχική και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση των μελών του πληρώματος.

2. Όλο το ιπτάμενο προσωπικό (οργανισμών)

α) Πρέπει να τηρεί τις διαδικασίες που περιγράφονται στα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας του αερομεταφορέα και να βεβαιώνεται ότι εκπληρώνει τις ευθύνες του σύμφωνα με τα CAT.GEN.MPA.100, NCC.GEN.105 και SPO.GEN.105 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 965/2014.

β) Να αναφέρει περιστατικά πραγματικής/αντιληπτής εμπορικής πίεσης μέσω των μηχανισμών αναφοράς περιστατικών του οργανισμού.

(τα ακόλουθα ισχύουν και για πτήσεις γενικής αεροπορίας (general aviation))

γ) Να χρησιμοποιεί τα πεδία προσγείωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CAT.OP.MPA.105 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 965/2014 (επισυνάπτεται), του άρθρου 12 του ΠΔ 19/2009 (επισυνάπτεται) και των απαιτήσεων του AIP GREECE: ENR 1.1 παρ. 1.1.11.1.2.1, 1.1.11.1.2.1.3 (επισυνάπτεται) και του AIP GREECE: GEN 1.2-5 παρ. 1.2.1.5, 1.2.5.2.5 και 1.2.5.2.6 (επισυνάπτεται).

δ) Να ακολουθεί τις οδηγίες που αναφέρονται στο AIP GREECE σχετικά με την κυκλοφορία στον αέρα (πχ VFR Routes).

ε) Να ενημερώνει τους επιβάτες σχετικά με τη σημασία του περιορισμού της αλληλεπίδρασης/παρεμβολής του πληρώματος πτήσης, ειδικά κατά τις κρίσιμες φάσεις της πτήσης (όπου χρειάζεται, με βάση τον τύπο του αεροσκάφους και τη λειτουργία).

στ) Να ενημερώνει τους επιβαίνοντες για όλες τις διαδικασίες ασφαλείας, τόσο για την διάρκεια της πτήσης όσο και για την επιβίβαση ή αποβίβαση αυτών πτήσης.

Οι οργανισμοί στους οποίους απευθύνεται το παρόν οφείλουν να γνωρίσουν το περιεχόμενο αυτού στο ιπτάμενο προσωπικό τους.

Παρακαλείται η ΑΟΠΑ (Aircraft Owners and Pilots Association Hellas) στην οποία γνωρίζεται το παρόν να ενημερώσει σχετικά τα μέλη της.».

SHARE