Ετήσια Επισκόπηση Ασφάλειας για το έτος 2022

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την έκδοση της Ετήσιας Επισκόπησης Ασφάλειας για την Αεροπορία στην Ελλάδα για το έτος 2022.

Η επισκόπηση συντάχτηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας και Συμβάντων της Αρχής και εκπονήθηκε με τη χρήση δεδομένων που συλλέχθηκαν το 2022, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 376/2014, μέσω του Ευρωπαϊκού Συντονιστικού Κέντρου για το Σύστημα Αναφοράς Ατυχημάτων και Συμβάντων (ECCAIRS2), όπου διατηρείται η Εθνική Βάση Δεδομένων Περιστατικών Αεροπορικής Ασφάλειας της Ελλάδας.

Τα περιστατικά που περιλαμβάνονται στην επισκόπηση έχουν λάβει χώρα εντός ή εκτός Ελλάδας με τη συμμετοχή ελληνικών αεροσκαφών ή έχουν συμβεί στην Ελλάδα με μη-ελληνικά αεροσκάφη.

Η επισκόπηση παρουσιάζει τις πληροφορίες επιδόσεων ασφάλειας σε διάφορους τομείς της πολιτικής αεροπορίας.

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή και το Συμβούλιο Επισκόπησης Ασφάλειας της Α.Π.Α. για τη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Αεροπορικής Ασφάλειας της επόμενης τριετίας.

Μπορείτε να διαβάσετε την Ετήσια Επισκόπηση Ασφάλειας έτους 2022 στο συνημμένο αρχείο

SHARE